huynh nhu:“希望来自国外的越南球员更多”

0 Comments

Huynh Nhu:“希Wàng来自Guó外的越南球员更多”
  负责管理内容的人:nguyen huy hoan

  通用网Zhàn的许可证:1749/GP-TTTT
河内信息于2017年4月28日发Bù

  交易地址:12Hào公寓,木兰6(ML6-12),Vinhomes绿湾市区,
Me Tri Ward,Nam Tu Liem区,河内

  电话:0847 100 247 /电子邮件:

  总部:4楼,星座 – 星塔,
Duong Dinh nghe街 – Yen Hoa Ward -Cau Giay District-河内